KOSOVA FERZOVİK BELEDİYESİ’NİN BİRKAÇ KIRSAL ALANINDA İÇME SUYU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ

Ferzovik belediyesinin Dremjak, Talinoc i Muhaxherve, Softaj, Gërlicë ve Varosh köylerindeki yer altı sularının farklı yönde kirletildiğine dair edinilen şüpheler, ilgili köylerde yaşayan sakinlerin içme suyunu sağladıkları su kuyularının ampirik olarak kalitelerinin belirlenmesi amacıyla araştırılmasını motive etmiştir. İçme suyunun insanların yaşaması için temel unsur olduğu düşünüldüğünde, tüketimden önce test edilmesi gereklidir, bu nedenle bu yeraltı suyu bu araştırmanın odak noktasıdır. Örnekler, yeraltı sularının toplandığı pompa istasyonlarından alınmıştır. Su, organoleptik, fizikokimyasal ve mikrobiyolojik parametreler açısından test edilmiş ve analiz sırasında klasik analitik ve enstrümantal yöntemler uygulanmıştır. Analiz sonuçları, insan tarafından tüketilen su kalitesinin standart değerleri baz alınarak Kosova’nın 16/2012 No’lu İdari Yönergesi ve AB’nin 98/83 No’lu Talimatı’yla karşılaştırılmıştır. Her ikisi de Dünya Sağlık Örgütü’nün içme suyu kalitesinin standartlarıyla uyumludur. İlgili beş köyde yer altı sularının ağır metallerle (Fe, Pb, Mn, Cd ve Ni) kirletilmiş olduğu belirlenmiştir. Bölgenin yeraltı haritasına dayanarak analiz için alınmış su örnekleri, yer altı tabakalarının belli ölçüde metalleri içerdiğini göstermektedir. Dolayısıyla, bu tür metallerin sularda bulunması jeolojik kirlilikten kaynaklanmaktadır. Halbuki, diğer organoleptik, fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik parametreler referans değerleriyle uyumludur.