Bakır İçeriği Yüksek Refrakter Bir Altın Cevherinin Siyanür Liçine Uygunluğunun Araştırılması

Serbest altın içeren cevherlerin giderek tükenmesi nedeniyle refrakter altın cevherlerinden altın üretimi artmaktadır. Siyanür tüketen minerallerin (bakır mineralleri gibi) varlığı ve altının pirit ve arsenopirit gibi mineraller içerisinde kapanım halinde bulunması altın cevherlerindeki refrakterliğin yaygın nedenleri arasında yer almaktadır. Bu çalışmada, bakırca zengin bir altın cevherinin (108 g/t Au, %1,60 Cu) siyanür liçine uygunluğu araştırılmıştır. Siyanür liçinde elde edilen düşük (%18,4) altın kazanımı, cevherin yüksek derecede refrakter bir cevher olduğunu göstermektedir. Sülfürik asit ön işlemi ile asitte çözünen bakırın uzaklaştırılması, takip eden siyanür liçinde yüksek altın kazanımlarına ulaşılmasında etkili olmamıştır. Yüksek NaCN konsantrasyonlarında (1-8 g/L) yapılan testlerde, sınırlı altın kazanımları (≤%47,2) elde edilmiştir. Siyanür liçinden önce ön işlem olarak uygulanan çok ince öğütme (d80: 8-73 μm) sonrası altın kazanımları %54,1’in altında kalmıştır. Elde edilen sonuçlar cevherin çift yönlü refrakter bir cevher olduğunu ve siyanür liçi aşamasında kabul edilebilir (>%90) altın kazanımlarına ulaşmak için daha etkili ön işlem(ler)in uygulanmasının gerekli olduğunu göstermiştir.