Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 56 - Sayı 3 (Eylül 2017)
Maden Maliyet Yazılımı Kullanılarak Açık İşletme Planlamasında Nihai İşletme Derinliği Optimizasyonu Final Depth Optimization in Open Pit Mine Planning by Using Mine Cost Optimization Software ( Orjinal Araştırma )
Sayfa 89 - 97 Tahir Mallı , Doğan Karakuş , Alper Gönen

Günümüzde maden işletme planlamasında temel hedef, Net bugünkü değerin yükseltilmesine yöneliktir. İdeale yakın gerçekçi bir planlamaya göre elde edilecek gelir, popüler yatırım değerlendirme yöntemi olan Net bugünkü değer (NBD) tekniği kullanılarak değerlendirilmektedir. NBD`i maksimum yapan işletme parametrelerinin belirlenmesi bu nedenle oldukça önemlidir. Özellikle optimum işletme kapasitesi, derinlik ve boyutsal sınırlar işletmenin ekonomikliğini de belirlemektedir. Mevcut madencilik sorunlarının çözümü, ideal işletme planlaması ile NBD yükseltilmesine dayandığından Maden Maliyet Optimizasyonu yazılımı (MCO), bu amaca yönelik tasarlanmıştır. Bu çalışmada, yazılım kullanılarak madencilik fizibilitelerinin değerlendirilmesinde önemli parametre olarak öngörülen optimum açık işletme nihai derinliği ve işletme ömrünün daha kesin olarak belirlenmesine yönelik bir model önerilmektedir. İşletilebilir rezerv cevher ton başına elde edilmesi öngörülen NBD maksimizasyonu temel amaçtır. Bu yönüyle çalışmanın madencilik yatırımlarına yeni çözümleme stratejisiyle farklı bir yaklaşım getireceği düşünülmektedir.

Türkiye`de Meydana Gelen Ani Gaz ve Kömür Püskürmesi Olaylarinin Değerlendirilmesi ve Olaylarla Mücadelede Alinacak Önlemler - An Assessment Of Coal and Gas Outburst Occurrences in Turkey And Prevention Methods ( Derleme )
Sayfa 99 - 108 Olgun Esen , Gündüz Ökten , Abdullah Fişne

Dünya`da yeraltı kömür madenciliğinde, yıllardır büyük can ve mal kayıplarına neden olan ani gaz ve kömür püskürmesi olayları, yurdumuzda da Zonguldak Taşkömürü Havzası`nda meydana gelmekte olup, acil olarak çözümlenmesi gereken iş kazası nedenleri arasında yer almaktadır. Havzada 1969-2013 yılları arasında 90 adet ani gaz ve kömür püskürmesi olayı kaydedilmiş ve toplam 374 kişi hayatını kaybetmiştir. 2013 tarihinden günümüze kadar geçen sürede havzada herhangi bir olay gerçekleşmemiştir. Bu çalışmada, ani gaz ve kömür püskürmesi olayı tanıtılmış, olayın meydana gelişinde rol oynayan ana faktörler sıralanarak, oluşum mekanizması kısaca açıklanmıştır. Ayrıca havzada kayıtlara geçen olayların istatistiksel bir değerlendirmesi yapılmış, olaylarla mücadele uygulanan yöntemler özet olarak verilmiştir.

Coal Blending for Thermal Power Stations - Termik Santrallar İçin Kömür Harmanlama ( Derleme )
Sayfa 109 - 116 Mustafa Yörükoğlu

Kömürle çalışan santrallarda verim artışı, tamir bakım masraflarında ve zararlı gazların emisyonunda azalmayı sağlayan kömür harmanlama konusu bilimsel ve uygulamalı olarak birçok ülkede gerekli ilgiyi görmekle beraber, konuya yeterli ilgiyi göstermeyen farklı ülkelerde santral işletmecileri de bulunmaktadır. Bu makale, özellikle yanındaki kömür ocağından yakıt sağlayan santrallar için bu konuya neden önem verilmesi gerektiğini, harmanlama yöntemlerini, toplam kömür kalite yönetimini, stok sahası ekipman seçiminin önemini kısaca belirtmekte ve tüm bu hususların iyi bir harmanlama için gerekli parametreler olduğuna işaret etmektedir

Tiyosülfat ile Altin ve Gümüş Liçinin Temelleri - Bölüm I - Fundamentals of Thiosulphate Leaching of Gold and Silver - Part I ( Derleme )
Sayfa 117 - 130 Fırat Ahlatcı , Ersin Y. Yazıcı , Oktay Celep , Hacı Deveci

Günümüzde, cevherlerden altın üretiminde en yaygın (>%90) olarak tercih edilen yöntem siyanür liçidir. Siyanür liçi, 19. yüzyılın sonlarından itibaren endüstriyel olarak kullanılmaktadır ve liç kimyası iyi bilinmektedir. Bununla beraber özellikle son yıllarda, siyanürün yüksek derecede toksik özelliğe sahip olmasına bağlı olarak artan çevresel kaygılar nedeniyle, kullanımına dair kısıtlamalar getirilmiştir. Avrupa Birliği 2010 yılında siyanürün tamamen yasaklanmasını değerlendirmiş ancak; altın kazanımında teknik ve ekonomik açıdan siyanür liçi ile yarışabilen bir teknoloji mevcut olmadığı için genel bir yasak getirmemiştir. Siyanüre alternatif reaktifler arasında tiyosülfat, düşük toksik özelliği ve yüksek liç kinetiği gibi özellikleri ile ön plana çıkmıştır. Tiyosülfat liçi, siyanür ile etkin olarak kazanılamayan bazı refrakter tip cevherlerde de yüksek verimler sağlamaktadır. Tiyosülfat liçinin ilk endüstriyel uygulaması 2015 yılında Barrick Gold firması tarafından uygulamaya geçirilmiştir. Bu çalışmada, amonyaklı tiyosülfat liçinin tarihsel gelişimi, siyanür liçi ile teknik/çevresel açıdan karşılaştırılması, liç mekanizması ve liç işlemini etkileyen temel parametreler irdelenmiştir. Ayrıca, alternatif tiyosülfat liçi sistemleri de değerlendirilmiştir.