Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 37 - Sayı 4 (Aralık 1998)
Bulanık Mantık Yaklaşımının Kaya Kütlesi Sınıflandırmalarında Kullanılması - Fuzzy Logic Usage İn Rock Mass Classifications
Sayfa 3-11 M. Kemal Gökay

 ÖZET

Madencilik uygulamalarında karşılaşılan belirli problemlerden birisi de verilecek karann

dayandığı verilerin bulanık olmasıdır. Bu aşamada maden ocaklarında önceki yıllarda edinilen

tecrübelerin kullanılması bu belirsizlikleri belirli bir miktar azaltacak ve üretimi olumlu yönde

etkiliyecektir. Bu çalışmada kaya kütlesi sınıflandırma sistemlerinde kullanılan göreceli

değerlendirmelere bulanık mantık yaklaşımı uygulanmıştır. Sınıflandırma sistemlerinde, sistemi

öneren araştırmacının değerlendirmeleri mantıksal karşılaştırmalara çevrilmiş ve geliştirilen

yaklaşım sisteminin bilgisayar uygulamasının yapılıp yapılamayacağı araştırılmıştır.

ABSTRACT

One of the problem in mining engineering is giving a decision on the base of uncertain data.

Experience gained in previous mining operations eliminate certain amount of uncertainty and

affect the mine production in positive manner. In this study, fuzzy decision ratings were applied to

the rock mass classification systems weightings. Decision logic given with these classification

steps have been transferred to the fuzzy decision steps. The procedure developed was then

implemented to a software program which has been planned to operate in computers

automatically.

Refrakter Cevherlerden Siyanürleme Dışı Altın Üretim Yöntemleri - Gold Extraction Processes Other Than Cyanidation For The Treatment Of Refractory Ores
Sayfa 23-33 Uğur Ulusoy, İsmail Girgin

 ÖZET

Siyanürleme prosesi cevher ve konsantrelerden altın ve gümüş kazanımmda halen endüstriyel

ölçekte en yaygın olarak kullanılmakta olan yöntemdir. Ancak, refrakter karakterli cevherlerin

işlenmesinde karşılaşılan zorluklar, siyanürün toksik bir madde oluşunun insanlarda yarattığı

endişeler ve siyanürlü artıkların çevreye verilmesinde uyulması gerekli olan kurallar prosesin

dezavantajlarını oluşturmaktadır. Bunların bir sonucu olarak; yapılan araştırmalarda genel ilgi,

siyanürden daha az toksik ya da toksik olmayan alternatif reaktiflerin kullanılabilirliği üzerinde

yoğunlaşmıştır. Bu amaçla yapılan çalışmalarda tiyoüre ve türevleri, tiyosülfat, iyot-iyodür, klor

ve amonyak siyanüre alternatif olarak denenen başlıca reaktifleri oluşturmaktadır. Bu derlemede,

siyanüre alternatif olarak denenmiş reaktiflerin etkileşme mekanizmaları ile cevher, konsantre vb.

doğal malzemelerle yapılmış çalışmalar da göz önüne alınarak, siyanürleme ile kıyaslamalı olarak

verilmektedir.

ABSTRACT

Cyanidation is the most widely used industrial process for the recovery of gold and silver from

ores and concentrates. But, difficulties encountered in the dissolution of refractory ores, public

paranoia associated with the toxicity of cyanide and the environmental limitations imposed on

cyanide disposal are the basic disadvantages of the process. Consequently, general research

interest is concentrated in developing less toxic or preferably non-toxic substitutes for cyanide.

For this purpose, thiourea and its derivatives, thiosulphate, iodine-iodide, chlorine and ammonia

have been tested as potential alternatives to cyanide. In this article, comparative information with

cyanide is given regarding the dissolution characteristics of gold and silver in cyanide alternative

lixiviants with emphasis on the leaching tests conducted for ores and concentrates