Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 41 - Sayı 3 (Eylül 2002)
Lavvar Atıklarının Hidrolik Dolguda Sıkışma Özellikleri - The Compressibility Properties Of Coal Washery Rejects İn Hydraulic Backfilling
Sayfa 27-34 A. Kemal Cengiz

 ÖZET

Dolgu malzemesinin sıkışabilirliği, dolgu performansını belirleyen en önemli parametrelerden biridir.

Dolgu malzemesi, düşük yığm boşluk oranına ve yüksek yük taşıma kapasitesine sahip olması halinde

uygun olmaktadır. Yük taşıma kapasitesi sıkışma eğrileri ve eşitlikleri ile belirlenmektedir. Bu

eşitiiklerdeki porozite ile ön oturma ve ön gerilme gibi sıkışma parametrelerinin dolgu tasarımında

büyük bir önemi vardır.

Bu yazı, Zonguldak Kömür Havzası lavvar atıklarının hidrolik dolguda kullanılabilmesi amacıyla

yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Bu kapsamda sıkışma eğrileri çizilmiş ve bu eğrilerle literatürde

verilen sıkışma eşitlikleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu amaçla, etkin çap (d10), düzenlilik

katsayısı (C„), eğrilik katsayısı (Cc) gibi tane boyu parametrelerine bağlı olarak çeşitli yapay karışımlar

hazırlanmıştır. Bu karışımların yerinde boşluk oranı benzetimle belirlenmiştir. Tek eksenli sıkışma

deneyleri, elde edilen sıkışma eğrileri ile literatürde verilen eşitlikler arasında yüksek bir korelasyon

olduğu göstermektedir. Ayrıca, literatürde kuru dolgu için verilen bir eşitlik hidrolik dolgu için

geliştirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Lavvar Atıkları, Hidrolik Dolgu, Sıkışma Eğrisi, Sıkışma Eşitliği

ABSTRACT

The compressibility of backfill material is one of the most important parameters that determines the

backfill performance. Backfill material is suitable when it has low bulk void ratio and big load bearing

capacity. Load bearing capacity is computed by compression curves and equations. Compession

parameters such as porosity, pre-consolidation and pre-stress have a considerable effect on backfill

design.

This paper covers the studies aiming the use of coal washery rejects of Zonguldak Colliery as hydraulic

backfilling. in this scope, the compression curves were plotted and the relationships between these

curves and the compression equations suggested in literatüre were studied. For this purpose, a number

of different backfill aggregate compositions of coal washery rejects were prepared depending on

partide size parameters such as effective size (dıo), coefficient of uniformity (C„) and coefficient of

curvature constant (Cc). The insitu void ratio of these compositons were determined by simulation.

One-dimensional compression tests were carried out. The results show that there is a high correlation

between the compression curves and the compression equations. An equation given for pneumatic

backfilling in literatüre is adopted for hydraulic backfilling.

Keywords: Coal Washery Rejects, Hydraulic Backfilling, Compression Curve, Compression Equation