Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 41 - Sayı 4 (Aralık 2002)
Elektrikli Yerkazı Makinalarının Kazı Gücü Etkileyicileri ve Karşılaştırma Ölçütleri Excavating Power Parameters Of Electrical Earthmoving Equipment And Comparison Criteria
Sayfa 3-10 Metin Özdoğan

 ÖZET

Bu yazıda açık maden işletmesi elektrikli yerkazı makinaları için makina ve kazı yeteneği etkileyicileri

tanımlanmış ve açıklanmıştır. Eşdeğer kapasiteli yerkazarlar için karşılaştırma ölçütleri ve bunların

seçiminde gözönünde bulundurulması gereken hususlar tartışılmıştır. Türk açık kömür işletmelerinde

çalışan bazı elektrikli yerkazar ve dragline‘ların kazı yetenek etkileyicileri sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler : Elektrikli Yerkazar, Dragline, Kazış Yeteneği Etkileyicileri, Karşılaştırma

Ölçütleri

ABSTRACT

in this paper, equipment and digging capability parameters of electrical öpen cast mining excavating

equipment are defıned and given. Criteria for comparison of the equipment of the same capacity and

the points to be considered in the selection of these equipment are discussed. Equipment and digging

capability parameters of some electrical excavators and draglines operating at some Turkish öpen cast

mines are presented.

Key Words : Electrical Excavator, Dragline, Digging Capability Parameters, Comparison Criteria

Çimentolu Macun Dolgunun Laboratuvar Testi- Laboratory Testing Of Cemented Paste Backfill
Sayfa 11-20 Ayhan Kesimal, Erol Yılmaz, Bayram Erçıkdı, İbrahim Alp, Mehmet Yumlu, Berkant Özdemir
Demir Çelik Kullanım Amaçlı Kireçtaşları İçin Yeni Bir Tanımlama Önerisi - A Proposal Of A New Limestone Description For Iron & Steel Industry
Sayfa 21-36 A. Ekrem Yüce, Vecihi Gürkan, Mustafa Erdoğan, H. Mustafa Tarkan, Şeref Girgin, M. Olgaç Kangal

 ÖZET

Kireçtaşı, temel bir endüstriyel hammadde olup, kullanımının % 84‘ü kimyasal ve endüstriyel amaçlı,

%12‘si refrakter ve yol yapımında; %4‘ü yapılarda ve tarımsal faaliyetlerdedir. Bunlara ek olarak,

demir çelik üretiminde, yüksek fırınlarda kireç olarak önemli miktarlarda kullanıldığı da bilinmektedir.

Kaliteli bir kireç üretiminde, kireçtaşmın belirli fiziksel, ve kimyasal özelliklere sahip olması gerekir.

Aynca kireç üretiminde kullanılan teknolojiler de önemli olmaktadır. Bu araştırmada; demir çelik

kullanım amaçlı kireçtaşlarımn özelliklerini belirlemeye yönelik 12 farklı numune üzerinde

çalışılmıştır. Çalışma sonuçlanna göre, nitelikli kireç üretimi için kireçtaşlan sınıflandırılmış, Maerz

tipi düşey şaftlı fırınlarda kullanılabilecek kireçtaşlanna ilişkin bir üçgen diyagram geliştirilerek yeni

bir "Metalurjik kireçtaşı" tanımlaması önerilmiştir.

Anahtar sözcükler: Kireçtaşı, Kalsinasyon, Basma Dayanımı, Metalurjik Kireçtaşı, Maerz Şaft Fırını

ABSTRACT

Limestone is a basic industrial raw material. it is consumed by 84% in chemical and several industrial

purposes, 12% in refractory and road construction and 4% in civil engineering and agricultural

aaplications. Additionally, it is used in substential quantity as lime in iron and steel industry.

Limestone as a source of lime should have some specific physical and chemical properties.

Furthermore, technological processes for high quality lime production is also very important. in this

investigation, pyhsical, chemical and mineralogical properties of 12 different limestone samples were

determined. Calcination tests were carried out to produce high quality lime suitable for the iron and

steel industry. As a result of this study, a new description namely "Metallurgical Limestones" is

proposed for the limestone uses of parallel flow regenerative shaft kilns and a triangle diagram is

developed to pre-selection of raw material.

Keyword: Limestone, Calcination, Compressive Strength, Metallurgical Limestone, Maerz Shaft Kiln