Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 43 - Sayı 4 (Aralık 2004)
Bursa-Orhaneli Siyenitlerinden Feldispat Üretimi
Sayfa Özcan Y. Gülsoy, E. Caner Orhan, N. Metin Can

 ÖZET 

Bu çalışmada, Bursa-Orhaneli bölgesinden alınan siyenit numunelerinden kaliteli feldispat konsantresi elde edilebilirliği araştırılmıştır. Numunenin mineralojik karakterizasyonunun ardından, renk verici safsızlıkların ayrılması amacıyla, -300^m tane boyutunda yüksek alan şiddetli kuru manyetik ayırma; 212, -106 ve -74p,m tane boyutlarında yüksek alan şiddetli yaş manyetik ayırma; -106 ve -74(xm tane boyutlarında flotasyon; -106 ve -74 um tane boyutlarında flotasyon + yaş manyetik ayırma testleri uygulanmıştır. En iyi sonuçlar -106 |im tane boyutunda flotasyon ve flotasyon konsantresinin yüksek alan şiddetli yaş manyetik ayırıcıdan geçirilmesi ile elde edilmektedir. Elde edilen konsantrenin beyaz pişme rengi vermesine karşın, malzemenin toplam %43,37‘sinin atılması ve elde edilen konsantre K20:Na20 oranının 1,77 gibi görece düşük değerlerde kalması nedenleriyle söz konusu cevherin zenginleştirilmesi amacıyla kurulacak bir tesisin günümüz pazar koşullarında "riskli" sayılabilecek bir yatırım olacağı düşünülmektedir.

Kömür Karışımlarının Koklaştırılmasında Bileşenler Arası Etkileşimler
Sayfa Mevlüt Kemal, Vedat Arslan, Hakan Cengizler

 ÖZET 

Bu çalışma koklaşma işleminde, kömür karışımlarını oluşturan bileşenler arasındaki etkileşimin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, koklaşma özelliği olan Zonguldak taşkömürüne (ZK) havada kurutulmuş (TK), 550°C‘de (TK550) ve 900°C‘de (TK900) karbonize edilmiş sert Tunçbiiek kömürleri karıştırılarak karışımlar hazırlanmıştır. Bu karışımların plastikleşme, dilatasyon, büzülme özellikleri ve bu karışımlardan üretilen kokların sağlamlıkları belirlenmiştir. 

Elde edilen deneysel veriler değerlendirilmiş ve linyit kömürü 500 °C civarında karbonize edildiğinde, kimyasal parçalanmasını tamamlayarak gaz çıkışını ve büzülmesini kaybettiği, yüzey ıslanma özelliğinin arttığı ve dolayısıyla da koklaşan kömüre karıştırmak için en uygun özelliği kazandığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Koklaşma, Koklaşmada Bağlanma Mekanizması, Plastometre, Dilatometre 

ABSTRACT 

This study has been carried out for the purpose of determination of interactions among the components in coal blends during the coking process. For this purpose, the blends of cokable Zonguldak coal (ZK) with air-dried (TK), semicoked both at 550°C (TK550) and 900°C (TK900) Tunçbiiek lignite were prepared. The plasticity, dilatation, contraction of these blends and the strength of the cokes produced from these blends were determined. 

The experimental data obtained were evaluated and it was determined that the lignite, when carbonised at about 500 °C, completes its chemical breakdown, terminates the evolution of its volatile matter and contraction process, improves its surface wetting behavior and thus exhibits the most favorable properties as far as the cokability of coal blend is concerned. 

Keywords: Coking, Bonding Mechanism in Coking, Plastometer, Dilatometer