Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 56 - Sayı 1 (Mart 2017)
Soma Eynez Kömür Sahasi İçi̇n Farklı Bi̇r Üretim Yöntemi̇ Önerisi - A New Production Method Proposal for Soma Eynez Coal Field ( Orjinal Araştırma )
DOI 5-12 B.Ünver, M.A.Hindistan, A.E.Tercan, G.Ertunç, M.S.Ünal, S.Y.Kıllıoğlu, F.Atalay

ÖZET

Soma Eynez kömür damarında üretim farklı seviyelerde katlar oluşturularak yapılmaktadır. Damar meyili uygun olan üst kısımlarda yatay dilimli üretim yöntemi uygulanmıştır. Eynez damarının tavanında sağlam nitelikte marn, tabanında ise sudan etkilenen oldukça zayıf bir kil formasyonu bulunmaktadır. Bu koşullar nedeniyle ilk dilim (ayak) kömür tavanında açılmakta ve damar kalınlığına göre yeterli sayıda diğer dilimler tabana doğru açılmaktadır. Tabandaki kilden daha az etkilenmek amacıyla bir miktar kömür bırakıldıktan sonra üzerine taban dilimi ayağı oluşturulmaktadır. Sahadaki üretim verimini artırmak amacıyla farklı üretim teknikleri konusunda çalışmalar yapılmalıdır. Sahada henüz taban diliminde tam mekanizasyon uygulanmadığı için karşılaşılacak sorunlarla ilgili bir tecrübe bulunmamaktadır. Teknik ayrıntılarına girilmeden, burada önerilen yöntem ile tüm kömürün mekanize olarak daha hızlı ve güvenilir bir şekilde üretilmesi olanaklı olabilir. Yöntemde taban ayak diliminin öncelikle üretilmesi ve arkada oluşan boşluk göçmeden beton ile doldurulması düşünülmüştür. Bu beton dolgu, üstündeki panonun üretiminde güvenli sağlam bir taban olarak kullanılacaktır. Önerilen yöntemin uygulanabilir olması için ayrıntılı araştırma ve analizler yapılmalıdır. Esas olarak bu yazıda Soma Eynez sahası için farklı bir üretim stratejisinin tartışmaya açılması hedeflenmiştir.

ABSTRACT

Soma Eynez coal seam is produced by constituting slices at different elevations. Seam inclination in upper parts was suitable for horizontally sliced production method. The hanging wall of the seam is strong marn whereas the footwall formation is clay with a very low strength and it is considerably affected by water. Therefore, the first slice (face) is operated in the roof contact and the other slices, numbers depend on the seam thickness, are operated towards the floor. To minimize the effects of clay formation, the last production panel is formed at the bottom on a coal slice left above the clay contact. Different production methods must be studied for especially to increase the production rate. A full mechanization production in footwall panel has not been applied yet in the area therefore the difficulties in such an application have not been experienced. It is thought that it might be possible to produce the coal more efficiently and safely by applying the method proposed in this paper. It is suggested that a longwall panel should be produced firstly at the floor and the gap behind is filled with concrete preventing roof collapse. This concrete filling will be used as a safe strong floor for the longwall panel located above. Detailed analysis and studies should be carried out on the proposed method. In this paper, it is basically aimed to initiate a discussion on an alternative coal production strategy for Soma Eynez coal field.

Cycle Time Segments and Cycle Time Distribution Curves of Mining Size Wheel Loaders – A Case Study ( Orjinal Araştırma )
DOI 13-21 Metin Özdoğan, Hakkı Özdoğan

ÖZET

Kazdıklarını kamyona yüklemekte olan tekerlekli maden yükleyicilerinin döngü süresi evreleri kule dönüşlü makinalardan bütünüyle farklıdır. Bu evreler kazıya gidiş, kazı, boşaltmaya gidiş ve boşaltma evrelerinden oluşur. Bu nedenle maden yükleyicisinin iş döngüsü eşdeğer kule dönüşlü yerkazardan daha uzundur. Ancak seçmeli kazı gerektiren madenlerde olduğu gibi çok gezingenlik ve esneklik gereken uygulamalarda yükleyiciler yeğlenir. İş döngüsü evrelerinimn incelenmesi iş döngüsünü geliştirme yönünde nesnel ve nicel ipuçları verebilir. Özellikle operatör değişikliklerinde ve kamyon yanaştırma düzeni değiştirildiğinde, bu evreler incelenmelidir. Bu yüzden iş döngüsü istatistiklerini ve iş döngüsü dağılım eğrilerini incelemek olağanüstü önemlidir. Bu makalede biri Brezilya`dan biri de Türkiye`den olmak üzere iki olay çalışılmıştır. Örnek iş döngüsü evreleri ve iş döngüsü dağılım eğrileri araştırılmış ve tartışılmıştır. 

ABSTRACT

Mining wheel loaders loading haul trucks, in contrary to earthmoving equipment which have 360 degrees slewing capability of upperframe, have an entirely different cycle time phases: Travel to dig (TTDG), Dig (DG), Travel to dump (TTDMP), and Dump (DMP). Therefore, the cycle time (CT) of a mining loader is comparatively higher than that of an equivalent sized excavator with a rotating upper frame. However, whenever mobility and versatility of the loading tool is essential such as selective mining applications the wheel loaders are favoured. Investigating cycle time segments may give qualitative and quantitative hints for improving the cycle times of the loader applications upon changing the operators and the truck spotting layouts. Therefore, studying cycle time statistics and cycle time frequency distribution curves are important. In the article, two cases are explored one being from Brasil, the other one is from Turkey. Sample CT segments and CT distribution curves are investigated and discussed

Kömür Madenci̇li̇ği̇ Kaynaklı Hava Ki̇rli̇li̇ği̇: Parti̇kül Madde ve Metan Emi̇syonları Üzeri̇ne Li̇teratür Araştırması - Air Pollution due to Coal Mining: Literature Review About ( Derleme )
DOI 23-31 Kazım Onur Demirarslan, Ali Kaya

ÖZET

Yenilenebilir enerji teknolojileri gelişmesine rağmen, halen fosil yakıtlara olan bağımlılığımız devam etmektedir. Fosil yakıtlar içerisinde, verimliliği ile fiyatı en uygun yakıt kömürdür. Endüstri devrimiyle beraber kömür kullanan buhar makinelerinin yaygınlaşması kömür ihtiyacını da arttırmıştır. Kömüre olan ihtiyaç kömür üretimini fazlalaştırmış, kömür madenciliği nedeniyle oluşan çevresel sorunlar çoğalmıştır. Bu sorunlar arasında başı hava kirliliği çekmektedir. Özellikle açık ve yeraltı madenciliğinde meydana gelen Partikül Madde (PM) ve Metan (CH4) gazı emisyonları önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu çalışmada, dünya üzerindeki kömür madenlerindeki PM ve Metan gazı emisyonlarının durumu ve alınması gereken önlemler literatür araştırması yapılarak açıklanmış, yapılması planlanan diğer çalışmalara kaynak olması hedeflenmiştir.

ABSTRACT

In spite of development of renewable energy technologies, our dependence on fossil fuels still has been continuing. Coal is the most suitable fuel in terms of price and efficiency in fossil fuels. With the industrial revolution, coal using steam engines increased and as a result of this, coal demand increased. The need for coal makes coal production increased and so, environmental problems increase because of coal mining. One of these problems is air pollution. Especially Particulate Matter (PM) and Methane (CH4) emissions which occurred in open and underground mining represent major place. In this research, PM and methane emissions situation and precautions in coal mines around the world are explained by making literature review. Also, this research is intended to be resource to other planned studies.

New Developments in the Australian Mining Education ( Derleme )
DOI 33-40 Mehmet S. Kızıl

ÖZET

Avustralya madencilik sektörü, ihracat gelirinin %50`den fazlasını karşılayan ve dünyanın en büyük beş üreticisinden biri olan önemli bir sektördür. Böyle önemli bir sektöre maden mühendisi yetiştirmek için, dünya kalitesinde bir eğitim gerekmektedir. 1996 yılında, Avustralya çapında standart bir maden mühendisliği eğitimi imkanı sunacak, orijinal adı Mining Education Australia (MEA) olan Avustralya Madencilik Eğitimi adı altında ulusal bir maden okulu kuruldu. MEA`ın kuruluş amacı, maden bölümlerine verilen maddi desteğin azalması, öğretim üyelerinin sayısındaki azalmaya karşın maden endüstrisinin artan mühendis ihtiyacını karşılamak ve daha kaliteli mühendis yetiştirmekti. Kurucu üyeler Queensland, New South Wales ve Curtin Üniversiteleriydi. 2009 yılında Avustralyanın dördüncü büyük maden okulu olan Adelaide Üniversitesi de MEA`ye katıldı. Bu makale, MEA`nin kuruluş tarihçesini, oluşturulan ortak ders programını ve eğitim ve öğretimde getirilen yeni standartları ve metotları kapsamaktadır. 

ABSTRACT

The Australian mining industry is responsible for more than 50% of the export revenues and is the largest exporter of black coal and the second largest exporter of iron ore in the world. As a major export player on the world minerals markets, the Australian mining industry delivers significant benefits to the Australian economy. Graduating good quality engineers for such an important industry requires world-class education. Mining Education Australia (MEA) was developed to deliver a common undergraduate curriculum in mining engineering across Australia. This unique initiative was developed in response to increased demand for mining industry professionals in an environment of limited funding within the traditional university environment and a critical shortage of suitably qualified academic staff. MEA is an unincorporated joint venture between The University of Queensland, The University of New South Wales and Curtin University in Western Australia. In 2009, The University of Adelaide became a member of the MEA Program. This paper discusses the history and governance of MEA as well as the structure of the common curriculum and teaching innovations adopted.